ฐานข้อมูลเอกสารโบราณ

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
ประเภทเอกสาร
หมวด
ภาษา
อักษร
ผู้สร้าง/ผู้แต่ง
ปี
สถานที่จัดเก็บ
1. CMRU-CT-01-A-0001 ปารมี ใบลาน ธรรมทั่วไป ไทขืน ไทขึน 2532 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
2. CMRU-CT-01-A-0002 อุณหัสสวิชัย ใบลาน ธรรมทั่วไป ไทขืน ไทขึน 2532 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
3. CMRU-CT-01-A-0003 วินัยปิฏกะ ใบลาน พระไตรปิฎกแบบย่อ ไทขืน ไทขึน 2532 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
4. CMRU-CT-01-A-0004 ปิฏกะทัง 3 - สุตตันตปิฏกะ ใบลาน พระไตรปิฎกแบบย่อ ไทขืน ไทขึน 2532 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
5. CMRU-PR-01-A-0001 ตำนานพระธาตุช่อแพร ใบลาน ตำนานปูชนียสถาน - ปูชนียวัตถุ ล้านนา ล้านนา 2456 วัดสูงเม่น ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่
6. CMRU-PR-01-A-0002 รายชื่อคัมภีร์มหากัจจายนัตวิราโส รวบรวมมาจากที่ต่างๆ ใบลาน ปกิณกะ ล้านนา ล้านนา แสนสิริอักษร 2373 วัดสูงเม่น ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่
7. CMRU-PR-01-A-0003 บัญชีธรรมวัดสูงเม่น ใบลาน ปกิณกะ ล้านนา ล้านนา - 2380 วัดสูงเม่น ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่
8. CMRU-CT-01-A-0007 ปถมมาลัย ใบลาน ธรรมทั่วไป ไทขืน ไทขึน 2532 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
9. CMRU-CT-01-A-0006 มหาเวสสันดรชาดก-ทุติยมาลัย ใบลาน ธรรมทั่วไป ไทขืน ไทขึน 2532 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
10. CMRU-CT-01-A-0005 อภิธัมมปิฏกะ ใบลาน พระไตรปิฎกแบบย่อ ไทขืน ไทขึน 2532 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
11. CMRU-CM-03-A-0001 ตำนานดอนเต้า ใบลาน ตำนานปูชนียสถาน - ปูชนียวัตถุ ล้านนา ล้านนา 2468 วัดท้าวคำวัง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
12. CMRU-CM-03-A-0002 กฏหมายโบราณ ใบลาน กฎหมาย ล้านนา ล้านนา วัดท้าวคำวัง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
13. CMRU-CM-04-A-0009 ตำนานเมืองฝาง ใบลาน ตำนานปูชนียสถาน - ปูชนียวัตถุ ล้านนา ล้านนา 2499 วัดธรรมประดิษฐ์สถาน (บ้านกลาง) ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
14. CMRU-CM-05-A-0001 โหราศาสตร์ ใบลาน โหราศาสตร์ ล้านนา ล้านนา วัดป่าลาน ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
15. CMRU-CM-01-A-0010 อานิสงส์เวสสันตระ ใบลาน อานิสงส์ ไทขืน ไทขึน 2484 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
16. CMRU-CT-01-A-0008 คาถาพัน ใบลาน ชาดก บาลี ไทขึน 2532 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
17. CMRU-CT-01-A-0009 วิบากเวสสันตระ ใบลาน ชาดก ไทขืน ไทขึน 2532 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
18. CMRU-CT-01-A-0010 อานิสงส์เวสสันตระ ใบลาน อานิสงส์ ไทขืน ไทขึน 2539 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
19. CMRU-CT-01-A-0011 เวสสันตระ-ทสพร ใบลาน ชาดก ไทขืน ไทขึน 2532 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
20. CMRU-CT-01-A-0012 เวสสันตระ-หิมพานต์ ใบลาน ชาดก ไทขืน ไทขึน 2532 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง