ขอเชิญร่วมงาน

ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดูต่อ

ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์

ที่มาและความสำคัญของโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หนึ่งในพันธกิจที่สำคัญคือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถทำให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการใช้ชีวิตประจำวัน ในปัจจุบันการส่งเสริมให้เกิดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้นักศึกษาได้ซึมซับถึงวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของล้านนา กิจกรรมข่วงผญา : ราชภัฏเชียงใหม่สานศิลป์ถิ่นล้านนา ถือเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่จะเผยแพร่ผ่านการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนครูภูมิปัญญา : เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา และการสาธิตศิลปะการประดิษฐ์ด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจชุมชนในอนาคต การสาธิตศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนาของเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา และการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ ที่จะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นไปสู่ยังเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ต่อจนถึงผู้ที่สนใจ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ศิลปวัฒนธรรม จากครูภูมิปัญญาให้กับนักศึกษา ตลอดจนบุคคลที่สนใจ
๒. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่ต่อสาธารณชน
๓. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงวัฒนธรรม งานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนา

กำหนดการและกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับหน่วยกิตกิจกรรมดังนี้

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เข้าร่วมชมนิทรรศการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา และการสาธิตภูมิปัญญาล้านนา จำนวน ๒ กิจกรรม รับ ๒ หน่วยกิตกิจกรรม

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เข้าร่วมชมการประกวดนิทรรศการฯ หรือ ประกวดสุนทรพจน์ หรือ ประกวดเล่าเจี้ย และการสาธิตภูมิปัญญาล้านนา จำนวน ๒ กิจกรรม รับ ๒ หน่วยกิตกิจกรรม

เตียวแอ่ว เลือกอาหารของกินพื้นเมือง ของใช้พื้นเมือง จากตลาดนัดวัฒนธรรม
อ่านกำหนดการ

กิจกรรมภายในงาน

เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปี ๒๕๖๓

พิธีเชิดชูเกียรติ และผลงานเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปี ๒๕๖๓

การประกวดนิทรรศการฯ

การประกวดนิทรรศการผลงานเชิงวัฒนธรรมและงานนวัตกรรมประยุกต์ด้านศิลปวัฒนธรรม วันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประกวดเล่าเจี้ย (นิทานตลกคำเมือง).

วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประกวดสุนทรพจน์คำเมือง หัวข้อ “Gen Z กับคำเมือง”

วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐–๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาร่มโพธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมชมนิทรรศการ

นิทรรศการมีชีวิต สืบสานวิถีล้านนา ส่งต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นโดย เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปี 2563

นิทรรศการ “ทูลพระขวัญ”

นิทรรศการวัฒนธรรมนานาชาติ

นิทรรศการวิถีชีวิตล้านนา ณ เรือนอนุสารสุนทร

ร่วมกิจกรรมการสาธิตภูมิปัญญาล้านนา

กำหนดการ

รายการการประกวด

สามารถอ่านหลักเกณฑ์การประกวดด้านล่าง

นิทรรศการผลงานเชิงวัฒนธรรมและงานนวัตกรรมประยุกต์ด้านศิลปวัฒนธรรม

หลักเกณฑ์การประกวดนิทรรศการผลงานเชิงวัฒนธรรมและงานนวัตกรรมประยุกต์ด้านศิลปวัฒนธรรม

การประกวดเล่าเจี้ย (นิทานตลกคำเมือง)

หลักเกณฑ์การประกวดการประกวดเล่าเจี้ย (นิทานตลกคำเมือง)

การประกวดสุนทรพจน์คำเมือง หัวข้อ “Gen Z กับคำเมือง”

หลักเกณฑ์การประกวดสุนทรพจน์คำเมือง หัวข้อ “Gen Z กับคำเมือง”