ฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลาน พับสา และเอกสารอักษรตระกูลไท

เอกสาร
หมวด
ภาษา
อักษร
ปี  
Page 
 of 24
     Records 1 to 20 of 468
    
 
รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
เอกสาร
หมวด
ภาษา
อักษร
ผู้สร้าง/ผู้แต่ง
ปี
สถานที่จัดเก็บ
View
CMRU-CT-01-A-0001 ปารมี ใบลาน ธรรมทั่วไป ไทขืน ไทขึน   2532 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
View
CMRU-CT-01-A-0002 อุณหัสสวิชัย ใบลาน ธรรมทั่วไป ไทขืน ไทขึน   2532 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
View
CMRU-CT-01-A-0003 วินัยปิฏกะ ใบลาน พระไตรปิฎกแบบย่อ ไทขืน ไทขึน   2532 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
View
CMRU-CT-01-A-0004 ปิฏกะทัง 3 - สุตตันตปิฏกะ ใบลาน พระไตรปิฎกแบบย่อ ไทขืน ไทขึน   2532 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
View
CMRU-PR-01-A-0001 ตำนานพระธาตุช่อแพร ใบลาน ตำนานปูชนียสถาน - ปูชนียวัตถุ ล้านนา ล้านนา   2456 วัดสูงเม่น ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่
View
CMRU-PR-01-A-0002 รายชื่อคัมภีร์มหากัจจายนัตวิราโส รวบรวมมาจากที่ต่างๆ ใบลาน ปกิณกะ ล้านนา ล้านนา แสนสิริอักษร 2373 วัดสูงเม่น ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่
View
CMRU-PR-01-A-0003 บัญชีธรรมวัดสูงเม่น ใบลาน ปกิณกะ ล้านนา ล้านนา - 2380 วัดสูงเม่น ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่
View
CMRU-CT-01-A-0007 ปถมมาลัย ใบลาน ธรรมทั่วไป ไทขืน ไทขึน   2532 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
View
CMRU-CT-01-A-0006 มหาเวสสันดรชาดก-ทุติยมาลัย ใบลาน ธรรมทั่วไป ไทขืน ไทขึน   2532 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
View
CMRU-CT-01-A-0005 อภิธัมมปิฏกะ ใบลาน พระไตรปิฎกแบบย่อ ไทขืน ไทขึน   2532 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
View
CMRU-CM-03-A-0001 ตำนานดอนเต้า ใบลาน ตำนานปูชนียสถาน - ปูชนียวัตถุ ล้านนา ล้านนา   2468 วัดท้าวคำวัง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
View
CMRU-CM-03-A-0002 กฏหมายโบราณ ใบลาน กฎหมาย ล้านนา ล้านนา     วัดท้าวคำวัง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
View
CMRU-CM-04-A-0009 ตำนานเมืองฝาง ใบลาน ตำนานปูชนียสถาน - ปูชนียวัตถุ ล้านนา ล้านนา   2499 วัดธรรมประดิษฐ์สถาน (บ้านกลาง) ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
View
CMRU-CM-05-A-0001 โหราศาสตร์ ใบลาน โหราศาสตร์ ล้านนา ล้านนา     วัดป่าลาน ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
View
CMRU-CM-01-A-0010 อานิสงส์เวสสันตระ ใบลาน อานิสงส์ ไทขืน ไทขึน   2484 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
View
CMRU-CT-01-A-0008 คาถาพัน ใบลาน ชาดก บาลี ไทขึน   2532 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
View
CMRU-CT-01-A-0009 วิบากเวสสันตระ ใบลาน ชาดก ไทขืน ไทขึน   2532 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
View
CMRU-CT-01-A-0010 อานิสงส์เวสสันตระ ใบลาน อานิสงส์ ไทขืน ไทขึน   2539 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
View
CMRU-CT-01-A-0011 เวสสันตระ-ทสพร ใบลาน ชาดก ไทขืน ไทขึน   2532 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
View
CMRU-CT-01-A-0012 เวสสันตระ-หิมพานต์ ใบลาน ชาดก ไทขืน ไทขึน   2532 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
Page 
 of 24
     Records 1 to 20 of 468
    
© 2557 ศูนย์ใบลานศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่