opac bannerฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลาน พับสา และเอกสารอักษรตระกูลไท

เอกสาร
หมวด
ภาษา
อักษร
ปี  
Page 
 of 24
     Records 1 to 20 of 462
    
 
รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
เอกสาร
หมวด
ภาษา
อักษร
ผู้สร้าง/ผู้แต่ง
ปี
สถานที่จัดเก็บ
View
CMRU-CM-06-A-065-1 ธัมมจักโกนุสสติ ใบลาน บทสวด, คำไหวต่างๆ บาลี ล้านนา   0 วัดน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
View
CMRU-CT-01-A-0008 คาถาพัน ใบลาน ชาดก บาลี ไทขึน   2532 วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง
View
CMRU-CM-06-A-035-4 สูตต์กถิน ใบลาน บทสวด, คำไหวต่างๆ บาลี ล้านนา   2439 วัดน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
View
CMRU-CM-06-A-070-1 อภิธัมมา-กถาวัตถุ ใบลาน พระไตรปิฎก - พระอภิธรรมปีฎก บาลี ล้านนา   0 วัดน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
View
CMRU-CM-06-A-036-3 ทิพพมนต์ ใบลาน พิธีกรรมสงฆ์ บาลี ล้านนา   2460 วัดน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
View
CMRU-CM-06-A-070-2 อภิธัมมา-ธาตุกถา ใบลาน พระไตรปิฎก - พระอภิธรรมปีฎก บาลี ล้านนา   2470 วัดน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
View
CMRU-CM-06-A-070-3 อภิธัมมา-มหาปัฏฐาน ใบลาน พระไตรปิฎก - พระอภิธรรมปีฎก บาลี ล้านนา   2470 วัดน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
View
CMRU-CT-02-B-0001 ปริวาร พับสา พระไตรปิฎก - พระวินัยปิฎก บาลี ไทขึน     วัดพระธาตุหลวงจอมคำ เมืองเชียงตุง
View
CMRU-CT-02-B-0002 พหูสุตตะ พับสา บทสวด, คำไหวต่างๆ บาลี ไทขึน   2533 วัดพระธาตุหลวงจอมคำ เมืองเชียงตุง
View
CMRU-CT-02-B-0003 พหูสุตตะ พับสา บทสวด, คำไหวต่างๆ บาลี ไทขึน   2524 วัดพระธาตุหลวงจอมคำ เมืองเชียงตุง
View
CMRU-CT-02-B-0004 ปริวาร พับสา พระไตรปิฎก - พระสุดตันตปีฎก บาลี ไทขึน     วัดพระธาตุหลวงจอมคำ เมืองเชียงตุง
View
CMRU-CM-06-A-037-2 ปัญญาปารมี ใบลาน บทสวด, คำไหวต่างๆ บาลี ล้านนา   2446 วัดน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
View
CMRU-CT-06-B-0002 เอโสโน พับสา บทสวด, คำไหวต่างๆ บาลี ไทขึน     วัดสุพรหมา เมืองเชียงตุง
View
CMRU-CT-06-B-0003 บทสวดมนต์ พับสา บทสวด, คำไหวต่างๆ บาลี ไทขึน   2547 วัดสุพรหมา เมืองเชียงตุง
View
CMRU-CT-06-B-0004 บทสวดมนต์ พับสา บทสวด, คำไหวต่างๆ บาลี ไทขึน     วัดสุพรหมา เมืองเชียงตุง
View
CMRU-CT-06-B-0005 บทสวดมนต์ พับสา บทสวด, คำไหวต่างๆ บาลี ไทขึน     วัดสุพรหมา เมืองเชียงตุง
View
CMRU-CT-06-B-0006 บทสวดมนต์ พับสา บทสวด, คำไหวต่างๆ บาลี ไทขึน     วัดสุพรหมา เมืองเชียงตุง
View
CMRU-CM-06-A-077-3 อภิธัมมา (ผูก 1) ใบลาน พระไตรปิฎก - พระอภิธรรมปีฎก บาลี ล้านนา   0 วัดน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
View
CMRU-CM-06-A-077-4 อภิธัมมา-ปุคคลปัญญัตติ ใบลาน พระไตรปิฎก - พระอภิธรรมปีฎก บาลี ล้านนา   0 วัดน้ำจำ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
View
CMRU-CM-01-A-0007 สังคหกถา ใบลาน บทสวด, คำไหวต่างๆ บาลี ล้านนา     สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Page 
 of 24
     Records 1 to 20 of 462
    
© 2557 ศูนย์ใบลานศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่