นามานุกรมออนไลน์ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา

ชื่อ - สกุลสาขาด้าน ประจำปีที่อยู่โทรศัพท์
พ่อครูก๋วนดา เชียงตาศิลปะการแสดงซอพื้นเมือง254581 / 1 หมู่ 10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180086-1979745
แม่ครูประไพ สุริยมลศิลปะการแสดงซอพื้นเมือง254596 หมู่ 1 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 57160817961757
พ่อครูภาณุทัต อภิชนาธงดนตรีพื้นเมือง-254560 / 3 หมู่บ้านร่มเย็นเพลส ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300088-8033309
พ่อครูศรีทูน ฟองมูลทัศนศิลป์-2545276 ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
พ่อครูธนาทร ถิ่นธนาสารการนวดแผนไทย-25451 / 428 หมู่บ้านนวลจันทร์วิลล่า ถนนนวลจันทร์ แขวงบึ่งกุ่ม เขตบางกระปิ กรุงเทพฯ 10240081-9813403
พ่อครูใจคำ ตาปัญโญช่างฝึมือ-2545176 บ้านกิ่วแลป่าเป้า หมู่ 3 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360089-9555411
พ่อครูดวงจันทร์ วิโรจน์ (เสียชีวิต)ภาษาและวรรณกรรมล้านนา-2546
พ่อครูมานพ ยาระณะ (เสียชีวิต)ศิลปะการแสดงกลองสะบัดไชย2546
พ่อครูสิงห์ใจ พุทธราช (เสียชีวิต)ศิลปะการแสดงการขับซอ2546
พ่อครูศรีนวล ธรรมปัญญา (เสียชีวิต)ศิลปะการแสดงช่างซึง ประกอบการซอ2546
พ่อครูอุ่นเรือน หงษ์ทองศิลปะการแสดงช่างปี่254670 หมู่ 8 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170081-3669823
พ่อครูรักเกียรติ จันทร์ก้อนศิลปะการแสดงช่างแน254651 / 2 หมู่ 11 บ้านน้อย ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130086-9102785
พระครูปฏิภาณธรรมพิศิษฐ์ศิลปกรรมฉลุลาย ทำฉัตร2546วัดพวกแต้ม ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100053-279721
แม่ครูบัวไหล คณะปัญญาศิลปกรรมโคมล้านนา254619 ซอยกุหลาบ ชุมชนเมืองสาตรหลวง ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000085-7111542
แม่ครูรำพัด โกฎิแก้วศิลปกรรมการแต่งกายพื้นเมือง25466 ซอย 7 ข. ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300053 - 110145
พ่อครูเฉลิมศักดิ์ ชื่นรินทร์ศิลปกรรมการแกะสลักไม้254637 หมู่ 1 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120081-8853843
พ่อครูดิเรก สิทธิการศิลปกรรมต้องครัวเงิน254627 ถนนวัวลาย ซอย 2 ก. ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100081-0230010
พระครูอดุลสีลกิตต์ปรัชญา ศาสนาและประเพณีฯ2547วัดธาตุคำ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
พ่อครูสวัสดิ์ ต่ายพูลศิลปะการแสดงดนตรีไทย ดนตรีล้านนา254759 / 34 ถนนสุริวงศ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100053-206590
พ่อครูปั๋น ศรีจันทร์ (เสียชีวิต)ทัศนศิลป์การทำร่มโบราณ
ผศ.ณรงค์ ธรรมคุณวรรณศิลป์นักประพันธ์เพลง254719 ซอย 7 ก. ถนนป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300089-2621461
พ่อครูทองไหล อุปมาศิลปะการแสดงการเป่าปี่จุม2547135 หมู่ 2 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190053-474289
พ่อครูบุญเรือง การหมั่นภูมิปัญญาพื้นบ้านการแพทย์แผนไทย254713 หมู่ 3 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170053-375409
พ่อครูเรวัฒน์ พรหมรักษ์ศิลปะการแสดงการขับซอ254780 / 1 หมู่ 7 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50190089-5592160
พ่อครูสนั่น ธรรมธิศิลปะการแสดงฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง2547142 หมู่ 4 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200053-804860
พ่อครูมงคล เสียงชารีศิลปะการแสดงการแสดงพื้นบ้านล้านนา254786 / 1 หมู่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220053-495693
พ่อครูสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ์ทัศนศิลป์เครื่องปั้นดินเผา254745 หมู่ 6 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 053-492226
พลตรีนเรศน์ จิตรักษ์มนุษยศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต2547081-8848337
แม่ครูจิตรโศภิษฐ์ ทิยานนนท์คหกรรมศาสตร์ยำสมุนไพร2547125 / 5 หมู่ 2 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100053-812487
แม่ครูกนิษฐา เกิดนพคุณทัศนศิลป์ประติมากรรม2547361 / 28 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100086-1931707
พ่อครูจักรพันธ์ ชัยแปงศิลปกรรมโคม / งานประดิษฐ์ฯ254711 หมู่ 4 ซอย 3 บ้านสันหลวง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210086-1805580
แม่ครูเอื้องคำ คำสันทรายศิลปะการแสดงการขับซอ254723 หมู่ 4 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160089-4309443
พระเทพปริยัติส่งเสริมงานพระพุทธศาสนาสาธารณูปการ2548วัดเจ็ดยอด (โพธารามมหาวิหาร) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
พระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิตศิลปะสถาปัตยกรรมงานไม้2548วัดแสนเมืองหลวง (หัวข่วง) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
พ่อครูสม ปัญญาแหลมประติมากรรมปูนปั้นประดับวิหาร254867 หมู่ 6 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
แม่ครูจันทร์ดี ขัติยะศิลปะการแสดงการแสดงฟ้อนพื้นเมือง25486 ถนนวัวลาย ซอย 4 ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
แม่ครูประเทือง สมศักดิ์ (เสียชีวิต)หัตถกรรมงานเครื่องเขิน2548
พ่อครูกุย หงษ์ทอง (เสียชีวิต)แพทย์แผนโบราณย่ำขาง2548
ผศ.ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์ศิลปะการแสดงดนตรี2548164 หมู่ 8 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300081-7844459
แม่ครูสุจิตรา คำขัติศิลปะการแสดงการขับซอ2548300 / 60 หมู่บ้านแกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000089-8541729
พ่อครูนิพนธ์ ยุคุณธรศาสนพิธี (พุทธศาสนา)พิธีกรรมทางศาสนา254872 หมู่ 4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150081-9512373
แม่ครูฟองคำ หล้าปินตาหัตถกรรมการทำกระดาษสา254829 / 3 บ้านต้นเปา หมู่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130053-339192
พ่อครูคำปัน อุทราศิลปะสถาปัตยกรรมงานไม้ไผ่254861 / 4 หมู่ 5 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100081-9502236
รศ.วิชิต ชมทวีวิรุตม์จิตรกรรมสีน้ำ254812 ถนนบ่อสร้าง - ดอยสะเก็ด ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
พ่อครูจิรศักดิ์ กาวิละประติมากรรมการดุนลายโลหะ254840 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100087-1794855
พ่อครูปรีชา วรกุลการจัดการการสิ่งแวดล้อม2548158 หมู่ 6 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000083-954645
พระครูสิริสุตาภิมนฑ์มนุษยศาสตร์ภาษาและวรรณกรรม2549 - 2550วัดสุพรรณรังสี 4 ถนนไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
แม่ครูผัน จี๋โปทาภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะประดิษฐ์ 2549 - 2550184 หมู่ 4 ถนนไชยมงคล ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360053-489561
แม่ครูอุษา สุริยะมาศิลปะการแสดงการฟ้อนพื้นเมือง2549 - 255018 หมู่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300053-225001
พ่อครูสายัณห์ คำทิพย์โพธิ์ทองวรรณศิลป์การประพันธ์และการขับร้องเพลงฯ2549 - 255022 / 2 หมู่ 5 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250
พ่อครูสุรศักดิ์ ป้อมทองคำศิลปะสถาปัตยกรรม2549 - 255018 ถนนขุมลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
พ่อครูชาย ชัยชนะศิลปะการแสดงกลองพื้นบ้านล้านนา2549 - 2550107 ซอย 22 ถนนโชตนา ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300086-1851783
พ่อครูอินตา เลาคำผู้ทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรม2549 - 255081 / 1 หมู่ 10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180089-5566967
พ่อครูประเสริฐ ประดิษฐ์มนุษยศาสตร์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น2549 - 255064 หมู่ 10 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
พ่อครูอินสม ปัญญาโสภาสื่อสารมวลชน2549 - 2550199 / 49 หมู่ 2 ถนนโพธาราม 9 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300086-6541144
แม่ครูลำจวน ศรีกัญชัย (เสียชีวิต)ศิลปะการแสดงซอพื้นเมือง2549 - 2550
พ่อครูสำเริง แก้วสว่างศิลปะการแสดงดนตรีไทย 2549 - 255010 ซอย 20 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300053-891359
พ่อครูมนัส ตันสุภายนผู้ทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรม2551324 หมู่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190085-7056574
พ่อครูอินทรัตน์ มูลชัยลังการ์ศิลปะการแสดงปี่พาทย์พื้นเมือง255154 / 1 หมู่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180086-9162552
พ่อครูดุสิต ชวชาติมนุษยศาสตร์ภาษาและวรรณกรรม255190 ถนนท้ายวัง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300086-9162452
แม่ครูบัวตอง แก้วฝั้นศิลปะการแสดงการขับซอพื้นเมือง255114 / 1 หมู่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใมห่ 50100086-9183473
พ่อครูอรรณพ ปริญญาศิลป์ศิลปะการแสดงการขับซอพื้นเมือง2551377 / 70 หมู่ 5 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230086-1948234
พ่อครูเพชร วิริยะทัศนศิลป์ประติมากรรม การแกะสลัก255156 / 1 หมู่ 2 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130081-4725051
พ่อครูภัทรพงศ์ ไชยสุภาศิลปะการแสดงดนตรีพื้นเมือง2551411 / 153 หมู่ 5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290081-9803260
แม่ครูศิวพร สกุณาท่าวงศ์ศิลปะประดิษฐ์งานบายศรี2551140 / 48 หมู่ 6 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000089-7570983
พ่อครูรุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์ทัศนศิลป์จิตรกรรม255129 หมู่ 1 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120086-1845514
แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญเกียรติยศ2552118 / 3 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180081-2888125
พ่อครูบุญศรี รัตนังเกียรติยศ255283 หมู่ 2 บ้านหนองเต่าคำ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210089-9981898
พระครูโกวิทธรรมโสภณผู้ทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรมการจัดทำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน2552วัดร้องเม็ง หมู่ 2 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210081-9603698
แม่ครูฝอยทอง สมบัติมนุษยศาสตร์การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะฯ2552208 หมู่ 12 บ้านช่างเคิ่งบน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270089-8525308
พ.ต.อ.อนุ เนินหาดมนุษยศาสตร์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น2552200 / 86 หมู่ 9 หมู่บ้านริมน้ำ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300081-6719421
แม่ครูผ่องใส โสภาศิลปะการแสดงซอพื้นเมือง2552144/31 ถนนประชาสัมพันธ์ หน้าที่ทำการชุมชนหัวฝาย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100087-1789609
พ่อครูประเสริฐ เกิดมงคลศิลปะการแสดง ดนตรีพื้นเมืองล้านนา : สะล้อ - ซึง2552260 / 3 หมู่ 1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110081-0327701
พ่อครูประพันธ์ แก้วเก๋ศิลปะการแสดงเพลงคำเมือง255256 / 1 หมู่ 2 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50230089-2634429
พ่อครูเนตร พันธ์ชัยศรีภูมิปัญญาศิลปะประดิษฐ์ : การทำกลองแอว255229 หมู่ 7 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300081-7466825
พ่อครูบุญพบ วัฒนวงศ์ (เสียชีวิต)ศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านไต2552
พ่อครูอนันต์ แจ่มแจ้งศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและประติมากรรม255255 หมู่ 2 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270081-9803581
พ่อครูนิคม พรหมมาเทพย์สื่อสารมวลชนการเขียนบทความเผยแพร่ฯ255259 / 1 หมู่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130089-5536521
พ่อครูสุพจน์ วัลลิภากรศิลปะการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านไต2552115 หมู่ 8 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000085-7240041
พ่อครูบุญเลิศ ตีคังศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้าน : กลองล้านนา2552118 / 2 หมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000053-247646
แม่ครูอรทัย วงศ์อนุกุลภูมิปัญญาจักสานไม้ไผ่ขด255210 / 4 หมู่ 2 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180084-0428693
พระครูปราโมทย์ประชานุกูลสังคมศาสตร์การส่งเสริมการศึกษาผู้ด้อยโอกาส2553วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000081-1111006
พ่อครูบุญเลิศ วิรัตนาภรณ์สื่อสารมวลชนการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมฯ255332 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000053-611304
พ่อครูทองดี กิตติพันธ์ (เสียชีวิต)ภูมิปัญญาศิลปะประดิษฐ์2553
พ่อครูอุดม รังษี (เสียชีวิต)สื่อสารมวลชนผู้จัดรายการ2553
พ่อครูศิริพงศ์ วงศ์ไชยมนุษยศาสตร์วรรณกรรมท้องถิ่น25531 / 2 หมู่ 3 ตำบลแซ่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130081-5947842
พ่อครูอินสอน สุริยงค์สังคมศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต2553135 หมู่ 6 ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130081-8842092
พ่อครูนาม คำสันทรายดนตรีพื้นบ้านล้านนาปี่จุม255323 หมู่ 4 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160086-1149262
พ่อครูสิงห์คำ มงคลดนตรีพื้นบ้านล้านนาซอ255354 / 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120085-7052488
แม่ครูวันเพ็ญ มะโนรัตน์ศิลปะการแสดงซอพื้นเมือง255394 หมู่ 4 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150081-1791693
แม่ครูวิไล วิชัยวงศ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย255345 / 2 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000089-7595324
พ่อครูเสถียร ณ.วงศ์รักษ์ศิลปกรรมวิจิตรศิลป์255357 / 14 ถนนรัตนโกสินทร์ ซอย 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000089-8501780
พ่อครูอ่องซาน องอาจศักดิ์ศรี (เสียชีวิต)ดนตรีพื้นบ้านไทยใหญ่ตียอฮอร์น255329 หมู่ 1 บ้านแม่ละนา ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150080-7914244
แม่ครูพรพิไล เลิศวิชา (เสียชีวิต)มนุษยศาสตร์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น2553
พ่อครูแปลก กิจเฟื่องฟูศิลปกรรมจิตรกรรม2553122 หมู่ 4 ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150081-9506447
พ่อครูสำราญ นวลแก้วสื่อสารมวลชนวิทยากร2553445 หมู่ 4 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280081-7844535
พ่อครูสุดใจ เตชะโสดศิลปกรรมประติมากรรม255364 / 10 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5000087-1735311
พ่อครูเดช กันธิยะศิลปะการแสดงซอพื้นเมือง255342 หมู่ 4 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50380089-9997781
พระครูพิทักษ์นันทคุณสังคมศาสตร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม2554วัดอรัญญาวาส เลขที่ 8 หมู่ 6 ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000054-710120
พ่อครูวิลักษณ์ ศรีป่าซางสื่อสารมวลชน2554241 หมู่ 1 เวียงกุมกาม ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140081-7847067
แม่ครูสุจิตรา วิโสภาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย255426 / 55 หมู่ 2 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200083-2000071
พ่อครูสมัคร สุขศรีภูมิปัญญาการประดิษฐ์ปานซอย - จองพารา255428 / 2 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000080-1228297
พ่อครูปี สุวรรณ์ภูมิปัญญาศิลปะประดิษฐ์255426 หมู่ 1 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360081-6717748
แม่ครูลัย นันต๊ะภูมิปัญญาการถักข้าวล้านนา255498 หมู่ 5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000083-9477041
แม่ครูตา กาใจภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนา2554275 หมู่ 3 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360053-830811
แม่ครูบัวจันทร์ นนทวาสีภูมิปัญญาเครื่องสักการะล้านนา255427 หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210053-396161
แม่ครูบัวผาย แสนกลางเมืองภูมิปัญญาโคมล้านนา255438 / 1 หมู่ 2 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000053-816889
แม่ครูบัวชุม จันทร์ทิพย์ศิลปะการแสดงการซอพื้นเมือง2554113 / 1 หมู่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120089-5564116
พ่อครูบุญทา เรือนรักเรา (เสียชีวิต)ศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านล้านนา : ปี่ชุม2554281 หมู่ 8 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160
แม่ครูเฉลียว นิลม่วงศิลปกรรมประติมากรรม : เครื่องปั้นดินเผา2554361 / 5 หมู่ 8 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใมห่ 50180081-1071131
แม่ครูยุพิน เข็มมุกด์ (เสียชีวิต)มนุษยศาสตร์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น2554
รศ.ดร.อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์ (เสียชีวิต)มนุษยศาสตร์อนุรักษ์และเผยแพร่วรรณกรรม2555
พ่อครูดวงจันทร์ แก้วดวงแสง(เสียชีวิต)ศิลปกรรมประติมากรรม2555
แม่ครูขันแก้ว กันธิมา (เสียชีวิต)ภูมิปัญญาศิลปะประดิษฐ์ : การทำเครื่องเขิน2555
พ่อครูนิรันดร์ ปัญญามูลศิลปกรรมจิตรกรรมไทยร่วมสมัย255599 หมู่ 6 ตำบลปงหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54100081-9615512
พ่อครูสมเพชร มะโนรินศิลปกรรมจิตรกรรมฝาผนัง255566 / 1 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140081-3868062
พ่อครูเฉลิมเวศน์ อูปธรรมศิลปะการแสดงซอพื้นเมือง255548 / 2 ถนนทิพย์เนตร ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200081-9506906
แม่ครูปราณี พักผ่อนศิลปะการแสดงซอพื้นเมือง255529 / 1 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
แม่ครูจรรยา วงค์ชัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย2555149 หมู่ 2 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210086-1179124
พระครูวิบูลกิตติรักษ์มนุษยศาสตร์วรรณกรรมการขับขาน2556วัดช่างแต้ม ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200089-8517177
พระราชสิงหวรมุนีพัฒนาคุณภาพชีวิต2556วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
พระครูวิสิฐศีลาภรณ์ส่งเสริมงานพระพุทธศาสนาการเผยแผ่ธรรมะ2556วัดวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
พระครูธีรสุตพจน์การสื่อสารธรรมะเพื่อประชาชน2556วัดผาลาด ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
พ่อครูวินัย อภิบาลภูมิปัญญาการทำบอกไฟ2556186 - 190 ถนนกองทราย ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000084-3707815
แม่ครูสถาพร พรหมศรีศิลปกรรมการแต่งกายพื้นบ้านล้านนา255675 ถนนเมืองสาตร ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000081-8820994
พ่อครูศรีนวล ไชยวงค์ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านล้านนา255666 หมู่ 4 บ้านกู่ลายมือ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360053-360342
พ่อครูเสรินทร์ จิรคุปต์มนุษยศาสตร์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น255625 วัวลาย ซอย 2 ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใมห่ 50100089-6318253
พ่อครูถนอม ปาจามนุษยศาสตร์วรรณกรรมท้องถิ่น255643 / 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120086-9148537
พ่อครูอเนก ปวงคำการจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น255620 / 1 หมู่ 7 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120089-9539469
พ่อครูสุทัศน์ เรือนวินดนตรีและศิลปะการแสดงการเป่าปี่จุม255662 / 5 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
พ่อครูวินัย ไชยยาดนตรีและศิลปะการแสดงการขับซอ255686 หมู่ 3 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360081-3666274
แม่ครูศิริลักษณ์ ผายผันดนตรีและศิลปะการแสดงการขับซอ2556305 / 2 หมู่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180081-9618159
แม่ครูทิตยา พฤฒิศิลป์ โอโนดนตรีและศิลปะการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา2556160 หมู่ 6 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230081-3667833
พ่อครูศรีจืน แก้วบุญเรืองภูมิปัญญาพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนา2557บ้านวังดิน เลขที่ 27 / 1 หมู่ 3 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150089-8500534
พ่อครูทอง นิปุณะ (เสียชีวิต)มนุษยศาสตร์การอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณกรรม2557
พ่อครูใจคำ ตุมมาแก้วสื่อสารมวลชนการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม2557215 หมู่ 8 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280087-1784607
แม่ครูประทุม สุริยาพัฒนาสังคมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ2557236 หมู่ 2 บ้านสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330089-2644189
พ่อครูวิเชาว์ สุนันตาพัฒนาสังคม การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน255794 หมู่ที่ 9 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50200089-7559266
พ่อครูทองสุข คงแก้วภูมิปัญญาศิลปะประดิษฐ์255736 / 1 หมู่ 5 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000081-0276400
พ่อครูอนันต์ สุคันธรส ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม255712 / 1 หมู่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130053-331209
พ่อครูวิรัตน์ พรหมนวลภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านล้านนา255736 หมู่ 8 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120089-4346926
พ่อครูธนกร ไชยจินดาศิลปกรรมจิตรกรรมสีน้ำ25573 ถนนมหาโชค ซอย 9 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300086-1937604
พ่อครูสมพล หล้าสกุลศิลปกรรมประติมากรรม2557213 หมู่ 8 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000080-4958440
แม่ครูจันทร์ฉาย เขตสิทธิ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพื้นบ้านล้านนา255775 หมู่ 6 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220086-1877987
พ่อครูอุทิศ มูลย่องศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านล้านนา2557217 หมู่ 3 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130081-7065848
แม่ครูแสงเดือน กันทะวันศิลปะการแสดงการขับซอพื้นเมือง255815 หมู่ 2 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230082-0274501
พ่อครูยงยุทธ เกษมส่งสุขส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมศิลปะการแสดง2558157 บ้านห้วยกาน หมู่ 1 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130086-2488432
พ่อครูอรรณพ จันทรบุตรภูมิปัญญาการรักษาแพทย์พื้นบ้าน2558239 หมู่ 2 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230086-4297100
พ่อครูสวัสดิ์ มูลเทพ (เสียชีวิต)ภูมิปัญญาการต้องลายแผ่นโลหะ2558
แม่ครูจุรีภัทร์ ขาลสุวรรณ์การจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น2558308 / 5 ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000081-9614921
แม่ครูพรรษา บัวมะลิภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านลวงเหนือ2558142 หมู่ 4 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220081-9519320
แม่ครูสุพันธ์ ฉิมดีคหกรรมศาสตร์อาหารพื้นบ้านล้านนา2558454 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000081-5305772
แม่ครูอิ่นแก้ว ชัยศรีพัฒนาสังคม2559234 / 1 หมู่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220083-4701579
พ่อครูประสิทธิ์ ศิลปเดชากุลศิลปะทัศนศิลป์ : จิตรกรรมและประติฯ2559173 / 1 บ้านแซม ซอย 3 หมู่ 2 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120087-3056141
แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา255945 / 1 หมู่ 11 บ้านศรีทรายมูล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000089-0348575
พ่อครูโกมล พานิชพันธ์การจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น2559157 / 2 หมู่ 6 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150081-8079960
พ่อครูวิทยา สุริยะศิลปะทัศนศิลป์ : สถาปัตยกรรม255994 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000081-7834094
พ่อครูบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์ศิลปะการผลิตดนตรีพื้นบ้านล้านนา2559107 หมู่ 10 ซอยชมจันทร์ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100082-3879151
แม่ครูอุสา ศรีสุวรรณส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม2559239 / 267 หมู่ 3 หมู่บ้านกาญจน์กนกวิลล์ 12 ซอย 16 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180094-8315558
แม่ครูนงลักษณ์ วันสีศิลปะการแสดงการขับซอ255939 หมู่ 2 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260085-6243976
พ่อครูสมพงษ์ ขัตต์เนตรศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านล้านนา255942 / 1 หมู่ 5 บ้านทุ่งห้า ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180089-6325929
พ่อครูเบญจมิน สุตาศิลปะสถาปัตยกรรม256086 หมู่ 7 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160089-8559744
แม่ครูแจ่มจันทร์ แสนสิงห์ศิลปะการแสดงการแสดงซอ256051 / 1 หมู่ 6 บ้านข่วงเปาใต้ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50240081-9509934
แม่ครูสุมาลี สุกันธาการจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น2560119 หมู่ 3 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220087-1722726
พ่อครูบุญส่ง วงศ์คำภูมิปัญญาพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนา256051 หมู่ 3 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290089-5543629
พ่อครูเกริก อัครชิโนเรศมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อักษรศาสตร์และปฏิทินล้านนา2560120 หมู่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000089-5599878
พ่อครูธนวัฒน์ ราชวังส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกลองพื้นบ้านล้านนา2560135 หมู่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180089-9976195
พ่อครูประดิษฐ์ เป็งเรือนศิลปะดนตรีพื้นบ้านล้านนา256048 หมู่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130085-6176959
พ่อครูประสิทธิ์ มณีศรีส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทยใหญ๋256062 / 1 หมู่ 1 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130081-0315058
พ่อครูศรีเลา เกษพรหมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อักษรศาสตร์และพิธีกรรมล้านนา256049 หมู่ 2 บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140087-1834587
พ่อครูสนั่น อิทธิชัยมงคลมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วรรณกรรมท้องถิ่น2560146 หมู่ 11 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120082-3844949
พ่อครูอานนท์ ไชยรัตน์ศิลปะการแสดง : กลองพื้นบ้านล้านนา2560137 หมู่ 7 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000089-4337395
ร.ต.ไชยวรรณ์ ศรีใจภาภูมิปัญญาการต้องผ้าและโลหะ2560102 / 2 หมู่ 2 บ้านท่าไคร้ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180084-9499207
ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการเผยแพร่ศิลปะการแสดงฯ2561226 หมู่ 8 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000087-0902123
แม่ครูดวงกมล ใจคำปันศิลปะการทำเครื่องเขิน256116 / 6 ถนนนันทาราม ซอย 5 ก. ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100084-5037549
พ่อครูอรุณศิลป์ ดวงมูลศิลปะเพลพื้นบ้าน : การขับซอล่องน่าน2561104 หมู่ 5 บ้านซาวหลวง ถนนยันตกิจโกศล ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000081-9528934
พ่อครูจำลอง ปุระเสาร์ (เสียชีวิต)ศิลปะเพลงพื้นบ้าน : การขับซอเชียงใหม่2561
แม่ครูวราภรณ์ ไชยวงศ์ญาติศิลปะนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา2561116 / 52 หมู่ 5 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300095-4463335
เจ้าเยาวพรรณ ณ เชียงใหม่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการออกแบบลายผ้า2561225 / 121 หมู่บ้านธารดง (กาดฝรั่ง) ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230081-9504720
พ่อครูอดุลย์ แสงคำศิลปะการทำโคมล้านนา256181 หมู่ 12 บ้านร้องเรือคำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100087-1756059
แม่ครูจารุวรรณ เหมืองจามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วรรณกรรมท้องถิ่น2561131 / 105 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100089-6367052
แม่ครูศันสนีย์ อินสารส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการสืบสานดนตรีพื้นบ้านล้านนา256129 หมู่ 5 ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000089-4295679
พ่อครูพลเทพ หมื่นสารศิลปะการต้องลาย โคม และตุง256169 หมู่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140081-6817545
พระครูวิมลศิลปกิจมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อักษรล้านนา2562วัดพนาลัยเกษม เลขที่ 128 หมู่ 11 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210081-9613345
พ่อครูมานิตย์ เขตสิทธิ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม2562152 หมู่ 7 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120086-4202474
แม่ครูอรพินท์ มังคละศรีศิลปะนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา25621 หมู่ 1 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230082-6931963
แม่ครูลำดวน สุวรรณภูคำศิลปะการแสดง : การขับซอล่องน่าน256211 หมู่ 11 บ้านปทุม ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000097-1544883
แม่ครูสายสุนีย์ ไชยวงค์ญาติศิลปะตุงล้านนา256215 ถนนวัวลาย ซอย 3 ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100098-4306585
พ่อครูอินส่วย มูลทาศิลปะดนตรีพื้นบ้าน : ปิน256299 / 1 หมู่ 5 บ้านกลับมืนพรวน ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55100089-5568531
พ่อครูส่างคำ จางยอดศิลปะศิลปะการแสดงไทยใหญ่2562414 หมู่ 3 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50200083-5732190
พ่อครูสมาน จันทคลักษณ์ภูมิปัญญาการปั้นกระเบื้องดินขอ256296 / 3 หมู่ 5 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100081-7466039
แม่ครูชิสา เกษวีรภัทร์กุลภูมิปัญญางานจักสานไม้ไผ่256251 หมู่ 1 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140093-1311738
แม่ครูยุพิน เคร่งครัดภูมิปัญญาการต้องลายโลหะ256227 / 1 / 2 ถนนวัวลาย ซอย 2 ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100080-6789575
พระครูโสภณกิตติวัฒน์ศิลปะทัศนศิลป์ : การสร้างปราสาทฯ2563วัดเกาะกลาง เลขที่ 67 หมู่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100089-5530643
แม่ครูคำมิ่ง อินสารส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม256396 หมู่ 10 บ้านสันติสุข ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55130094-7351964
แม่ครูสุพัตรา ไชยพรหมมนุษยศาสตร์256329 / 15 ซอย 2 หมู่ 8 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210081-7648833
แม่ครูเสาวคนธ์ ศรีบุญเรืองการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมฯ2563249 ถนนช้างม่อย ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300086-4377978
แม่ครูอัมพร ปัญญาภูมิปัญญาการรักษาโรคและฯ (หมอเมือง)256388 / 2 หมู่ 7 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220089-8554215
แม่ครูสารภี วีระกุลศิลปะการแสดง : นาฏศิลป์256310 / 1 ถนนอารักษ์ ซอย 7 ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100089-6348280
พ่อครูมานิตย์ เจริญเกษมทรัพย์ศิลปะการแสดง : นาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา2563173 หมู่ 13 ตำบลเวียง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210085-0413496
แม่ครูคำแสน แก้วสืบศิลปะ การแสดง : การขับซอล้านนา2563223 หมู่ 7 บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000087-8538096
พ่อครูคำจันทร์ ยาโนศิลปะหัตถศิลป์ : การแกะสลักไม้พื้นบ้าน2563248 หมู่ 6 บ้านถ้ำผาตอง ตำบลทีสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100081-6024775
พ่อครูคำจันทร์ ปู่เป็ดคหกรรมศาสตร์สิ่งทอพื้นเมือง2563253 หมู่ 3 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260081-9920661

 456 total views,  4 views today