ข่วงผญา

เอกสารทางวิชาการราย 1 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้าใจและความถูกต้องด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับปกชื่อเรื่องปีงบประมาณรายละเอียด
1kuang-pa-yha-08ข่วงผญา ฉบับที่ 8 - รวมบทความล้านนาศึกษา ฉบับ 89 ปี ราชภัฏเชียงใหม่2556ดาวน์โหลด
2kuang-pa-yha-2557ข่วงผญา : อุดมการณ์สานสร้างคนดี 90 ปี แห่งความภาคภูมิใจปีที่ 92557ดาวน์โหลด
3kuang-pa-yha-08ข่วงผญา : ก้าวสู่ศตวรรษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น2558ดาวน์โหลด
4kuang-pa-yha-2559ข่วงผญา : 7 ทศวรรษ กษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ ปิ่นราชัน และ 4 ทศวรรษ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่2559ดาวน์โหลด
5kuang-pa-yha-2560ข่วงผญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สืบสานองคต์ความรู้ของชุมชน2560ดาวน์โหลด