เยี่ยมเยียนพ่อครูรักเกียรติ จันทร์ก้อน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย อาจารย์วาทินี บัวชุม รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางสาวปนัดดา โตคำนุช และนายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ นักวิชาการศึกษา ได้ไปเยี่ยมเยียนพ่อครูรักเกียรติ จันทร์ก้อน เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านน้อย ตำบล สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเยือนถิ่นเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา

 126 total views,  3 views today

โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ และโครงการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมกับชุมชนและท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อวิถีชีวิตของเจ้านายฝ่ายใน วังสวนสุนันทา กรุงรัตนโกสินทร์ สมัยราชกาลที่ 4 ถึง รัชการที่ 7 และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ข่วงวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีนิทรรศการเครื่องต่างกายและสาธิตการแต่งเครื่องแต่งกายฝ่ายในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยราชกาลที่ 4-7

 122 total views,  2 views today

ร่วมเปิดงาน“ภูษา ราชินี”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน“ภูษา ราชินี” และจัดนิทรรศการ “ผ้าในพระพุทธศาสนา” โดยมีท่าน ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี และผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยฯ โดย ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งในการจัดงานดังกล่าวโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ “ภูษา ราชินี” ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559 ณ อาคารนิทรรศการ2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานชมนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชินีกับการส่งเสริมผ้าไทย อาทิ นิทรรศการ “การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทาน” นิทรรศการ “ผลิตภัณฑ์ผ้ากับมาตรฐาน GI และการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างทอ” นิทรรศการ “ไหมอีรี่กับการผลิตผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และ นิทรรศการ “ผ้าสีฟ้าธรรมชาติ” เวทีเรื่องเล่าและเสวนาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานการทอผ้า นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของชาวเชียงใหม่ ที่จะได้ซาบซึ้งกับการทรงงานด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ผ่านการเล่าเรื่อง “สมเด็จพระราชินีกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานผ้าไทย” โดย ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ รวมถึงเรื่องเล่า “สมเด็จพระราชินีกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมพัฒนาช่างทอผ้า” โดย คุณประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์– ศิลปะผ้าทอ) เรื่องเล่า “สมเด็จพระราชินีกับการส่งเสริมพัฒนาการทอผ้าไหม” โดย กรมหม่อนไหม เรื่องเล่า “สมเด็จพระราชินีกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมผ้าไหมยกดอกลำพูน” โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และเสวนา “การสืบสานและพัฒนาผ้าทอไทย ทำอย่างไรให้ก้าวไกล” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผ้ามัดย้อม/ย้อมสีธรรมชาติ” โดย ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม) อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำผ้าห่อคัมภีร์” โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อน โดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ โครงการพระราชดำริ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรชุมชนต่างๆ พร้อมชมการเดินแบบผ้าไหม ผ้าทอ และผ้าย้อมธรรมชาติจากหน่วยงานที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้

 119 total views,  2 views today

ร่วมงานเปิด CMR Book Fair 2016

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานเปิดงานสัปดาห์หนังสือ CMR Book Fair 2016 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 119 total views,  2 views today

ประชุมเตรียมงานเสวนาทางวิชาการ งานมุทิตาจิตแด่ ศ.อรุณรัตน์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมเตรียมงานเสวนาทางวิชาการ งานมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์ อรุณรัตน์ วิเชียรเชียว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา

 128 total views,  2 views today

1 76 77 78 79 80 84