อาจารย์ศิลปะการแสดงและการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ ศึกษาดูงาน

14202531_683759835113089_8767038276213061515_n

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 6 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่