ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากย์แผนยุทธศาสตร์งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

13344493_640266216129118_4214825267631934001_n

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากย์แผนยุทธศาสตร์งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา