นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน เข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

14915196_715912251897847_7854084264026196174_n

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. อาจารย์วิราช ทูลแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๓๐ คน เข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี กลุ่มชาติพันธ์ ๖ กลุุ่ม ภาคเหนือตอนบน และศิลปวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา รวมถึงองค์ความรู้ด้านใบลาน อักษรธรรมล้านนา โดยมีนายดิเรก อินจันทร์ นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ นายโสภณ พรมจิตต์ และนายอนุชิต ณ สิงห์ทร นักวิชาการศึกษา ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้