ประชุมโครงการจัดทำขบวนสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เนื่องในประเพณีสงกรานต์

12803081_607185969437143_5191765031703051631_n
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมโครงการจัดทำขบวนสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เนื่องในประเพณีสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมี รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่