เข้าร่วม “พิธีถวายการต้อนรับในการพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์”

15326363_737899536365785_1319070810442951979_n

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการ และคุณโสภณ พรมจิตต์ นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วม “พิธีถวายการต้อนรับในการพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์” รองสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นหิรัญบัฎ ในราชทินนามที่ “พระพรหมมงคล” วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร “พระราชปัญญาเวที” วัดท่าตอน อำเภอแม่อาย “พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.” วัดร่ำเปิง และ “พระมงคลสิริ” วัดไชยสถาน อำเภอสารภี โดยมีพระเดชพระคุณท่าน พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่ามกลางพระเถระ พุทธศาสนิกชน ถวายการต้อนรับ ณ พระวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา