ร่วมจัดนิทรรศการภูมิปัญญาด้านคัมภีร์ใบลานล้านนา ณ วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยนายดิเรก อินจันทร์ นักวิชาการศึกษาประจำสำนักฯ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วมเผยแพร่จัดนิทรรศการภูมิปัญญาด้านคัมภีร์ใบลานล้านนา “ประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” ณ วัดสูงเม่น ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูและรักษาประเพณีตากธัมม์ และประเพณีตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ซึ่งตรงกับเดือน ๔ เพง ของทางภาคเหนือ อันเป็นความเชื่อของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เป็นกิจกรรมที่ทางวัดและชุมชนร่วมกันจัดขึ้น ในงานมีการสาธิตการตัดใบลาน ต้มลาน จารใบลาน แห่ธัมม์ ตากธัมม์ การเผาเข้าวหลาม ทานข้าวใหม่ ทานไม้ชี่ และจุดถวายเป็นพุทธบูชา เป็นต้น ในการนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้ร่วมถวายการต้อนรับ ท่านเจ้าคุณพระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เดินทางมาเยี่ยมชมนิทรรศการคัมภีร์ใบลานล้านนา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม