ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 อาจารย์วาทินี บัวชุม รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (ในโลกไร้พรมแดน) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ หอสมุดแห่งชาติมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมนำอ่าน ร่วมกับ โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) โดยภายในงานมีการบรรยาย เรือง “บรรณารักษ์เล่าเรื่อง : หนังสือคือธนาคารความรู้” การเสวนากลุ่ม เรื่อง “นักเขียนสอนลูก…ปลูกฝังการอ่าน..” กิจกรรมรัก(ษ์) หนังสือ โดยแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ 10 ฐาน อาทิเช่น กิจกรรมเล่าเรื่องจากหนังสือ กิจกรรมแนะนำหนังสือท่เขียนถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 กิจกรรมหนังสือเล่ม “เล็ก” ทำมือ กิจกรรมละครหุ่นมือกับ กิจกรรมอู้กำเมืองเป็นภาษาอังกฤษเจ้า