ร่วมงาน Happy Chinese New Year ของนักศึกษานานาชาติ

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการ และนางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์ เข้าร่วมงาน Happy Chinese New Year ของนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ห้องเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ