โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ (แกงแคปลาช่อน/บัวลอยงาดำน้ำขิง) เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหารม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๐๖.๐๐ น. โดยมีอาจารย์มยุรี ชมภูงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยาการให้การอบรม มีนักศึกษาจากคณะต่างๆ ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง สร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษา อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพได้ในอนาคต