โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการต้องลายแผ่นโลหะ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการต้องลายแผ่นโลหะ ระหว่างวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ เรือนอนุสารสุนทร โดยมีพ่อครูดิเรก สิทธิการ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปหัตถกรรมการดุนลายแผ่นโลหะ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และได้รับรางวัลเชิดชูครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๕ (ด้านศิลปหัตถกรรมการดุนโลหะและสลักเงิน) มีนักศึกษาจากคณะต่างๆ เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเยาวชนรุ่นใหม่เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบต่อไป