นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มร.ชม. เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยมีนายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ และนายอนุชิต ณ สิงห์ทร นักวิชาการศึกษาประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้