ประชุมโครงการ QA สัญจร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมโครงการ QA สัญจร การกำกับติดตามการดำเนินงาน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา