กิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “การพัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ ในการนำชมและการจัดแสดงของสถาบันล้านนาศึกษา” ตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ศึกษาเรียนรู้และจัดทำการพัฒนาข้อมูลที่ให้บริการให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมและข้อมูลที่สามารถนำมาจัดแสดงของสถาบันล้านนาศึกษาให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ในครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง “การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา” ในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา ชั้น ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก อาจารย์พิสุทธิลักษณ์ บุญโต อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา ในกิจกรรมดังกล่าว ได้มีผู้บริหาร บุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมด้วย