ขอเชิญร่วมงาน “๖ เรื่องดี ปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน ๖ เรื่องดี ปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “สืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙” 

ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม วิทยาลัยครูทั่วประเทศว่า “สถาบันราชภัฏ” แปลว่าผู้ที่อยู่ใกล้พระราชา โดยมีตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งถือว่าพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ยึดมั่นในพระราชปณิธาน และดำเนินตามพระราชดำริ ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดกิจกรรม ๖ เรื่องดี ปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “สืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙”   ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีล้านนา ให้ยังคงอยู่สืบไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  โดยจะมีการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  การสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา และจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี การสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์  และประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ตลอดจนการอนุรักษ์การแต่งกายพื้นเมืองตลอดเดือนเมษายน ๒๕๖๐

นอกจากนี้ ภายในงานยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป  ได้สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และสรงน้ำพระพุทธมหาคุณากร (พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย)  เพื่อเป็น
สิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๙๐ ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ป้าย Poster ประชาสัมพันธ์ และกำหนดการ
ดูแบบเต็มจอ