มร.ชม. ร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ นำโดย ผศ. ดร. อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี และ ผศ. สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที 17 เมษายน 2560 ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานองค์กร ภาครัฐและเอกชน และคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ทีทำให้เมืองเชียงใหม่รุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากคณะอื่น ๆ และชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม ได้มีส่วนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมในขบวนแห่ ซึ่งจัดสรรโดยสาขาวิชาศิลปะและการแสดง ซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอน และประสบการณ์จริงในการจัดขบวนแบบล้านนา อีกด้วย