ร่วมพิธีเปิด “โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรม” พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ และ อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรม” พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อก่อตั้ง “สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน ๓๒ แห่ง ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติต่อไป