ร่วมงาน “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ และอาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงาน “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน” ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณแจ่งหัวลิน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดย วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิสืบสานล้านนา ศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ Spark U Chaing Mai และภายในงานนายดิเรก อินจันทร์ นักวิชาการศึกษาประจำศูนย์ใบลานศึกษา ได้เป็นวิทยากรให้องค์ความรู้เรื่องต้นลานและประโยนชน์ของใบลานให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย