ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 4/2560

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 เพื่อจัดเตรียมกิจกรรม โครงการต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุม และในโอกาสนี้ได้แสดงความยินดีและให้การต้อนรับแก่ อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง ในโอากาสเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา