ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 เพื่อจัดเตรียมกิจกรรม โครงการต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุม และในโอกาสนี้ บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ขอสุมา คารวะ พร้อมขอพรเนื่องในโอกาสปีใหม่เมืองจากผู้บริหาร และบุคลากรอาวุโส ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา