การฝึกอบรม “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น”

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เรื่อง “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น” ซึ่งมีวิทยากรได้แก่ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภูมิสารสนเทศ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ภูเดช แสนสา อาจารย์พิเศษสาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และอาจารย์พิสุทธิลักษณ์ บุญโต อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

 

ภาพกิจกรรม