ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานจัดทำกระทงใหญ่ ในประเพณียี่เป็ง ปี 2560

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมงานจัดทำกระทงใหญ่ ในประเพณียี่เป็ง ปี 2560 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่