ประชุมเตรียมงาน “The way to Happiness & Lost in a Fragmented”

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 15.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมเพื่อเตรียมงาน “วิถีแห่งความสุข และการหลงทางในยุคแห่งเสรีภาพข่าวสาร The way to Happiness & Lost in a Fragmented Age ” โดยมี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่