ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 5/2560

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 เพื่อจัดเตรียมกิจกรรม โครงการต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยมี อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุม ณ ห้องศูนย์ข้อมูบภูมิปัญญาล้านนา ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา