ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 6/2560

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 เพื่อจัดเตรียมกิจกรรม โครงการต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยมีผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุม ณ ห้องศูนย์ข้อมูบภูมิปัญญาล้านนา ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา