การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่