ร่วมงาน “ชาวเชียงใหม่ร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ถวายพ่อ”

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงาน “ชาวเชียงใหม่ร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ถวายพ่อ” โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และสมาคมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ ร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ถวายพ่อ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 9