มร.ชม. ร่วมกันเรียนรู้และประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกันเรียนรู้และประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดทำดอกดารารัตน์ ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ เป็นวิทยากรสอนการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ในการนี้ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลาการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงนักศึกษา ยังได้ช่วยกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อเป็นการร่วมน้อมสำนึกและจำนำไปถวายเป็นพระราชกุศลในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9