ร่วมงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา ครั้งที่ 2

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะที่ปรึกษาชมรมรักษ์ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อ.ภูเดช แสนสา และน.ส. วราภรณ์ โยธาราษฏร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยในงานมีหน่วยงานเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมแลกเปลี่ยน จำนวน 6 เครือข่ายด้วยกัน ซึ่งชมรมฯ ได้นำนศ. เข้าร่วมกว่า 40 คน และนำการแสดงเข้าร่วมแลกเปลี่ยนจำนวน 4 ชุดการแสดงด้วยกัน คือ การฟ้อนก๋ายลาย การฟ้อนเทียน การฟ้อนดาบ และการฟ้อน 4 เผ่าไต การแสดง 4 เผ่าไต นี้เป็นการประพันธ์เพลง โดย อ. บุญยิ่ง กันทะวงค์ และประดิษฐ์ท่ารำโดยนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษา และวัฒนธรรม