ร่วมงาน “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน” ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ และบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงาน “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน” ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดย วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนวัดสวนดอก โรงเรียนวัดสวนดอก เชียงใหม่เขียว สวย หอม คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิสืบสานล้านนา ศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ Spark U Chaing Mai โดยภายในงาน ดร.ดิเรก อินจันทร์ นักวิชาการศึกษาประจำศูนย์ใบลานศึกษา ได้เป็นวิทยากรให้องค์ความรู้เรื่องต้นลานและประโยนชน์ของใบลานให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย