เข้ารับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อำนวยการ และผู้บริหาร บุคลากร เข้ารับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผศ.พุทธมน สุวรรณอาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ