ประชุมคณะกรรมการรูปแบบรถกระทงใหญ่

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบรถกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อประกวดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม