ร่วมพิธีทำบุญประเพณีบุพพเปตพลี (ตานก๋วยสลากภัต)วัดแสนเมืองมาหลวง

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคุณสุนี พนันตา ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญประเพณีบุพพเปตพลี (ตานก๋วยสลากภัต)วัดแสนเมืองมาหลวง ( หัวข่วง ) ณ พระวิหารหลวง วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางวัดได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุลให้กับ ญาติพี่น้อง มิตรสหาย ผู้ล่วงลับและไว้เป็นภายภาคหน้า ตลอดถึงเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของล้านนาที่สืบทอดกันมาให้ดำรงไว้อยู่คู่พระพุทธศาสนานั้น