ประชุมการจัดเตรียมงานถวายทานสะเปาคำและทานสลากภัตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตัวแทนมหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมการจัดเตรียมงานถวายทานสะเปาคำและทานสลากภัตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระเดชพระคุณท่าน พระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคุณแม่สนอง แตงอ่อน วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่เสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้พร้อมใจกันจัดงานนี้ขึ้นเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่ ๙