ร่วมงานแสดงนาฏยนิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์ไทย

เมื่อ​วันที่ 15 กันยายน 2560  นางสาวดารารัตน์ ศิริลาภา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์ ได้เข้าร่วมงานแสดงนาฏยนิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์​มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่