สาธิตการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการของ มร.ชม.

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง รองผู้อำนวยการ และบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วัดกู่เต้า ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เป็นจำนวน 39 ดอก