ขอแสดงความยินดีกับ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ที่ได้รับรางวัล “ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล “ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘” จำนวน ๔ ท่าน ดังนี้
๑. แม่ครูบัวตอง แก้วฝั้น เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา สาขาศิลปะการแสดง : การขับซอพื้นเมือง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. พ่อครูอุ่นเรือน หงส์ทอง เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา สาขาศิลปะการแสดง : ช่างปี่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖
๓. พ่อครูอินตา เลาคำ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐
๔. พ่อครูบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์ สาขาศิลปะ ด้านการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
ล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙