สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญเข้าอบรมและสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. ขอเชิญเข้าอบรมและสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2560 โดยสมัครได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

รับจำนวน ๓๐๐ คน ได้บุญและได้ Transcript กิจกรรม ๓ หน่วยกิต