อบรมก่อนสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จัดการอบรมก่อนสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษา ที่จะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความเมตตาคณะพระวิทยากร จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร นำโดย ท่านพระครูโสภณปริยัติ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในเขตภาคเหนือ ที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเป็นปีที่ ๖ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ ได้เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้เรื่องธรรม และสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ณ ห้องเรียนชั้น ๒ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่