ร่วมโครงการ หมู่บ้านศีล ๕ พร้อมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความความรู้ ในหัวข้อ “รักษ์ใบลาน สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา พัฒนาสู่ชมชน”

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด และเข้ารับเกียรติบัตรในฐานะให้การสนับสนุนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านศีล ๕” พร้อมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความความรู้ ในหัวข้อ “รักษ์ใบลาน สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา พัฒนาสู่ชมชน” ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานกรรมการขับเคลื่อน โครงการหมูบ้านศีล ๕ เป็นองค์ประธานสงฆ์ พร้อมเหล่าดารา นักร้อง นักแสดง และพุทธศาสนิกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา มาเยี่ยมชมและร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการสำคัญของคณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม (มส.) ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้ถูกบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และคณะสงฆ์จะสานต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ในการสร้างสังคมปรองดองสมานฉันท์ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และขยายให้มีโรงเรียนรักษาศีล ๕ ทั่วประเทศด้วย