ร่วมประชุมระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่กับรัฐบาลอินเดีย เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม

ศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่กับรัฐบาลอินเดีย เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องจารึกและเอกสารโบราณ ณ ห้องประชุมวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ทั้งนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และศูนย์นานาชาติเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมประเทศอินเดีย