ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา การถ่ายภาพเชิงวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา การถ่ายภาพเชิงวัฒนธรรม วิทยากรโดย คุณทับทิม มั่นมาก คุณสยามรัฐ ทองผลา อาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค์  ในวันที่ 15 -16 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบันทึกข้อมูลกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จำนวน 3 หน่วยกิต

กำหนดการ

ดูแบบเต็มจอ