สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดการอบรมหลักสูตรการถ่ายภาพทางวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดการอบรมหลักสูตรการถ่ายภาพทางวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตร “ศิลปะการถ่ายภาพทางวัฒนธรรม” โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพ 3 ท่าน ได้แก่ คุณทับทิม มั่นมาก ช่างภาพ สื่อมวลชนผู้มากประสบการณ์กว่า 30 ปี, คุณสยามรัฐ ทองผลา ช่างภาพ สื่อมวลชน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ และออกแบบสื่อบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค์ หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรมในครั้งนี้ มีบุคลากรและนักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก มีการเรียนรู้ทางทฤษฎีการถ่ายภาพ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และมีการฝึกทักษะในทางปฏิบัติ เพื่อถ่ายภาพทางวัฒนธรรม ณ วัดกู่เต้า หรือวัดเวฬุวนาราม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อีกด้วย