สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม จัดการอบรมหลักสูตรภาษาและวรรณกรรมล้านนา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม จัดการอบรมหลักสูตรภาษาและวรรณกรรมล้านนา

เมื่อวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรภาษาและวรรณกรรมล้านนา โดยมี ดร.ดิเรก อินจันทร์ เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักศึกษา เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่